Studentrepresentant till högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är KMH:s högsta beslutande organ och har ett stort inflytande över verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation.

Högskolestyrelsen ger bl.a. planeringsramar, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor.

Högskolestyrelsens sammansättning bestäms delvis av Högskoleförordningen. I dagsläget (2016-07-28) består den av KMH:s rektor, en sekreterare, åtta regeringsutsedda ledamöter, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter. Enligt KMS stadgar ska två av studentrepresentanterna vara KMS nuvarande respektive föregående ordförande. Att vara studentrepresentant i Högskolestyrelsen är ett av de tyngsta förtroendeuppdragen i KMS, och representanterna bör därför ha god insikt i både KMS och KMH:s verksamheter och bör ha haft tidigare uppdrag inom KMS.

Som studentrepresentant i Högskolestyrelsen ska man närvara på styrelsens möten. Man ska innan mötet ha satt sig in i de ärenden som ska tas upp, läst igenom den ibland stora mängden handlingar som skickas ut i samband med kallelsen samt diskuterat igenom aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. Högskolestyrelsen sammanträder 3 gånger per termin. Kan man inte närvara på ett möte ska man anmäla det till Högskolestyrelsen sekreterare. Man måste dock ha giltigt förfall, t.ex. sjukdom, anhörigs dödsfall el.dyl. Arvodet för studentrepresentanterna är 17 000 kr per termin.

Ordförande och vice-

KMS Ordförande är den tyngsta posten inom KMS och har ansvarar för den löpande verksamheten. Detta innefattar bl.a. att leda det interna arbetet, planera verksamhetens riktning och ansvara för att studentrepresentationen fungerar. Detta ställer höga krav på ordförandens organisatoriska förmåga och inblick i KMS och KMH:s verksamheter.

Vice ordförande stöttar ordföranden i sitt arbete, och agerar även i ordförande ställe om denna av någon anledning inte kan utföra sitt arbete. Till sin hjälp har de även Sekreterare och övriga styrelseledamöter.

I dagsläget är ordförande och vice- anställda på 50 respektive 20 %, men detta går att omförhandla beroende på hur presidiet vill göra sin interna arbetsfördelning.

Sekreterare

Sekreterarens främsta arbetsuppgifter är att föra protokoll på styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten samt sköta vissa administrativa uppgifter inom kåren. Sekreteraren är även en del av presidiet, och har därmed stort inflytande över KMS verksamhet i stort, tillsammans med ordförande och vice dito.

I dagsläget är KMS sekreterare anställd på 10 %, men detta går att omförhandla beroende på hur presidiet vill göra sin interna arbetsfördelning.

Valberedning

Valberedningen har till uppdrag att föreslå lämpliga kandidater till KMS förtroendeuppdrag inför Årsmötet och Medlemsmötet. Syftet med detta är att underlätta valförfarandet samt att ge alla kårmedlemmar likvärdiga möjligheter att kandidera till uppdrag.

Valberedningen bör bestå av en person från varje institution som delar på arbetet. Dessa personer bör ha god inblick i KMS verksamhet och goda kontakter inom kåren. Det är dock högst olämpligt för sittande kårstyrelseledamöter eller andra förtroendevalda att även sitta i valberedningen. Helst ska valberedningen vara så åtskild från resten av KMS verksamhet som möjligt.

Valberedningens arbete är främst koncentrerat till tiden inför Årsmöten. Ibland förekommer även beredning av fyllnadsval under terminerna. Hittar valberedningen ingen kandidat till ett uppdrag lämnas frågan över till Årsmötet. Valberedningen är inte arvoderad.

Internrevisor

Efter varje avslutat verksamhetsår ska en intern (kårmedlem) och en extern (auktoriserad revisor) revisor gå igenom handlingarna från föregående år och kontrollera att allt har gått rätt till. Revisorerna skriver därefter gemensamt en revisionsberättelse, där de redogör för eventuella oangelägenheter från året. Utifrån detta fattar sedan efterföljande årsmöte ett beslut om huruvida man ska bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet, med vilket man menar att man anser att styrelsen har skött sig, följt stadgarna och agerat i kårens intresse.

Detta är naturligtvis ett viktigt uppdrag, men ett som inte tar så mycket tid i anspråk. Vanligtvis koncentreras arbetet till en eller två halvdagar inför årsmötet, då man tillsammans med externrevisorn går igenom materialet. Avgående eller tillträdande styrelseledamöter eller presidium eller personer som av annat skäl anses vara jäviga är inte aktuella för denna post.

Ledamöter till Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är KMS tredje högsta beslutande organ, endast underordnat årsmötet och medlemsmötet. I styrelsen fattas många olika sorters beslut, exempelvis kring ekonomiska frågor, planering av studiesociala evenemang, frågor om jämlikhetsarbetet, frågor som rör studentrepresentanterna i KMH:s organ etc. Styrelseledamöterna har därmed stort inflytande över både KMS och KMH:s verksamheter, och det är deras uppdrag att representera och driva KMS medlemmars intressen.

Styrelse består av presidiet samt representanter för KMH:s olika institutioner. I dagsläget (2016-11-24) har MPS och JZ två representanter var, KK, FM, KDM, MoM och Edsberg en representant var, och KY och Tidig musik har en gemensam representant. Det är viktigt att alla institutioner är fullgott representerade i styrelsen, eftersom många frågor är särskilt relevanta för studenterna på en viss institution.

Som styrelseledamot ska man närvara på styrelsens möten, vilka äger rum varje eller varannan vecka. Mötestiderna anpassas så att så många som möjligt kan närvara. Inför mötet ska man ha läst igenom de handlingar som skickas ut inför mötet. Under 2015 sammanträdde styrelsen vid sammanlagt 23 tillfällen. Kan man inte närvara på ett styrelsemöte ska man anmäla det till presidiet. Till dess att årsmötet har beviljat ansvarsfrihet för avgående styrelse är man som styrelseledamot juridiskt ansvarig inför årsmötet för de beslut styrelsen fattat under ens mandatperiod. Ledamöterna i styrelsen får ett arvode på 3 000 kr per termin var.

Studentrepresentanter till andra arbetsgrupper

KMS har förutom de större utskotten även studentrepresentanter i mindre och/eller tillfälliga utskott. Önskas information om dessa, vänligen använd formuläret nedan. De tillfälliga arbetsgrupperna är i nuläget:

Översynsgrupp för lärarutbildningen
Översynsgrupp för KMH:s samlade utbildningsutbud
Referensgrupp för kursvärderingar
Utvärderingsgrupp för kursguider
Organisationsutvecklingskommittén
KK Ledningsgrupp
Rektorsföredragning

Studentrepresentant till Centrala Samverkansgruppen (CSG)

CSG svarar för informations- och förhandlingsskyldighet gentemot lärarfacken i övergripande frågor, bl.a. mål, ekonomi, organisation och utveckling etc. Frågor av individuell karaktär behandlas inte. CSG utgör därmed en viktig källa för information och samordning mellan KMH:s ledning, kollegium och studenter.

CSG består i dagsläget (2016-07-28) av rektor, förvaltningschef, personalchef, representanter för de fyra fackförbunden SACO-S, ST-ATF, Lärarförbundet och SEKO, samt två studentrepresentanter. Studentrepresentanterna bör ha god inblick i KMH:s och KMS verksamheter, då CSG utgör en viktig informationslänk.

Som studentrepresentant ska man närvara på CSG:s sammanträden. Innan möten ska man ha satt sig in i de frågor som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med den andra studentrepresentanten. CSG sammanträder 3-4 gånger per termin. Vid förhinder ska man meddela CSG:s sekreterare samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanter är 140 kr/tim.

Studentrepresentant till Krisgruppen

Krisgruppen hanterar eventuella krissituationer vid KMH. Man sammanträder även en gång per år för att uppdatera rutiner etc. KMS ska utse en representant och en suppleant till gruppen. Det är lämpligt om dessa är samma personer som KMS ordförande respektive vice ordförande. Arvodet är 1 000 kr/sammanträde.

Studentrepresentant till Arbetsmiljökommittén (AMK)

AMK har till uppgift att delta i planering av arbetsmiljöarbetet, följa utveckling i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. Mer konkret innebär det att man hanterar frågor kring företagshälsovård, handlingsplaner för arbetsmiljö, planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation, upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten vid KMH samt studenthälsovård.

AMK består i dagsläget (2016-07-28) av förvaltningschef, 2 huvudskyddsombud, sekreterare, 2 fackliga representanter, personalhandläggare, chef för studieadministrativa avdelningen samt 2 studentrepresentanter.

Som studentrepresentant ska man närvara på AMK:s sammanträden. Innan möten ska man ha satt sig in i de ärenden som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. AMK sammanträder 3 gånger per termin. Vid förhinder ska man meddela AMK:s sekreterare samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 1 000 kr per sammanträde.

Det är önskvärt att de båda studentrepresentanterna i AMK även är studentskyddsombud, eftersom det ger en möjlighet att lyfta vanliga klagomål från studenter. Som studentskyddsombud är man kontaktperson för studenter som t.ex. blivit illa behandlade av en lärare, upplevt en bristande arbetsmiljö etc. Detta ansvar delar man med KMS presidium.