Studentrepresentant till Lärarförslagsnämnden (LFN)

LFN bereder ärenden rörande anställningar av professorer och lektorer. Nämndens beredning ska utmynna i förslag till rektor, som fattar beslut om anställningen. Nämndens främsta syfte är att säkerställa att alla sökande får en rättvis prövning som följer KMH:s anställningsordning, vilket innebär att ansökningarna ska bedömas av sakkunniga personer, att jävsituationer undviks, samt att man bedöms på de kriterier som anges i tjänstens utlysning.

LFN består i dagsläget (2016-07-28) av en ordförande respektive vice ordförande från kollegiet, en sekreterare från förvaltningen, två ytterligare lärarrepresentanter samt tre studentrepresentanter. Rollen som ledamot i LFN är viktig för att säkerställa kvaliteten och rättssäkerheten i KMH:s anställningsförfaranden. Arbetsbördan är dock inte särskilt stor.

Som studentrepresentant ska man närvara på nämndens sammanträden. Innan möten ska man ha satt sig in i de ärenden som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. LFN sammanträder vanligtvis en gång per månad. Vid förhinder ska man meddela nämndens sekreterare samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 1 000 kr per sammanträde.

Studentrepresentant till Disciplinnämnden

Disciplinnämnden beslutar om disciplinära åtgärder mot studenter, t.ex. i händelse av fusk, plagiat, trakasserier etc. Nämndens sammansättning, ärendenas handläggning m.m. är givna i högskoleförordningen.

Nämnden består i dagsläget (2016-07-28) av rektor, prorektor, mötessekreterare, lärarrepresentant med suppleant, rådman med suppleant samt två studentrepresentanter med suppleanter. Studentrepresentanterna bör utgöras av kårens presidium eller andra kårstyrelseledamöter.

Som studentrepresentant ska man närvara på nämndens möten. Nämnden sammanträder endast då det finns aktuella fall, vilket sker mycket sällan. Arvodet för studentrepresentanter är 140 kr/tim.

Studentrepresentant till Utbildnings- och Forskningsnämnden (UFN)

UFN har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i utbildning och forskning. Nämnden beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärlig och vetenskaplig forskning vid KMH, vilket bl.a. inkluderar beslutande av kurs- och utbildningsplaner, utvärderingar av utbildningarnas kvalitet etc. Frågor av detta slag ska enligt Högskoleförordningen fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. UFN får stöd i sitt arbete av Utbildnings- och Forskningsavdelningen (UFA).

UFN består i dagsläget (2016-07-28) av en ordförande, vice ordförande respektive sekreterare, fyra ledamöter från lärarkollegiet samt tre studentrepresentanter. Eftersom UFN är ett av de främsta organen för kontroll av innehållet och kvaliteten hos KMH:s utbildningar är det viktigt att studentrepresentanterna har god insikt i KMH:s och KMS verksamheter. Det är önskvärt att man haft tidigare förtroendeuppdrag inom KMS.

Som studentrepresentant ska man närvara på UFN:s sammanträden. Innan mötet ska man ha satt sig in i de frågor som ska diskuteras, läst igenom den ibland stora mängd handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat igenom aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. Eftersom det är ett tungt uppdrag som kan vara svår att sätta sig in i som student erbjuder både UFA och KMS presidium extra mycket stöd till studentrepresentanterna i nämnden. Nämnden sammanträder en gång per månad, samt vid behov. I början av varje termin hålls en konferens för nämndens ledamöter. Vid förhinder ska man anmäla detta till nämndens sekreterare och KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 1 000 kr per sammanträde.

Studentrepresentant till Direktionen

Direktionen är rådgivande till rektor och bistår rektor i ledningen av KMH:s utbildning, forskning och konstnärliga utvecklingsarbete. Direktionen behandlar bl.a. frågor som gäller viktiga beslutsförslag som skall föreläggas Högskolestyrelsen, viktiga riktlinjer och interna föreskrifter, ekonomiska ramar och utbildningsuppdrag för institutionerna etc. Utöver detta förmedlas mycket information mellan KMH:s ledning och institutionerna via direktionen, och direktionen är ett bra ställe att ta upp institutionsgemensamma frågor.

Direktionen består av rektor, prorektor/-erna, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, förvaltningschefen, prefekterna samt tre studentrepresentanter. Studentrepresentanterna bör ha god inblick i KMH:s och KMS verksamheter, då det är en av kårens viktigaste kanaler för att ta upp studentärenden. Då direktionen behandlar ärenden som ska tas upp till Högskolestyrelsen bör minst en representant vara gemensam för Högskolestyrelsen och direktionen. Enligt KMS stadgar måste minst en studentrepresentant i direktionen även vara kårstyrelseledamot.

Som studentrepresentant i direktionen ska man närvara på direktionsmötena. Man ska innan mötet ha satt sig in i de ärenden som ska tas upp, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat igenom aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. Direktionen sammanträder 3 gånger per termin inför Högskolestyrelsens möten. Vid förhinder ska man anmäla detta till direktionens sekreterare och KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanter i direktionen är 1 000 kr per sammanträde.

Studentrepresentant till Resursdelegationen

Resursdelegationen har till uppgift att verka för att få stöd för inredning, utrustning och verksamhet i KMH:s nya byggnad, med beaktande av de bestämmelser som gäller för KMH som statlig högskola samt av KMH:s konstnärliga och vetenskapliga oberoende. Detta arbete innebär att man ofta hanterar känsliga individuella ärenden.

Delegationen består i dagsläget (2016-07-28) av rektor, mötessekreterare, förvaltningschef (föredragande), en representant från Högskolestyrelsen, prorektor, lärarrepresentant och en studentrepresentant.

För att säkerställa att kåren hålls kontinuerligt uppdaterad i resursdelegationens arbete är det önskvärt att KMS Ordförande representerar studenterna i delegationen. Det är dock naturligtvis möjligt att välja in någon annan om det anses lämpligt. Delegationen sammanträder 3 gånger/termin. Arvodet är 1 000 kr/sammanträde.