Uppdragsbeskrivningar

Här följer en lista på olika roller för studentrepresentanter. Mer information om KMH:s organisation kan hittas på KMH:s sida Ledning & organisation.

KMS STUDENTREPRESENTANTER

Presidiet

Utgörs av Ordförande, två Vice ordförande och Sekreterare. Se separata arbetsbeskrivningar.

(För lista över förkortningar, se längst ned.)

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är KMS tredje högsta beslutande organ, underordnade årsmötet och medlemsmötet. I styrelsen fattas många olika sorters beslut, exempelvis kring ekonomiska frågor, planering av studiesociala evenemang, frågor om jämlikhetsarbetet, frågor som rör studentrepresentanterna i KMH:s organ etc. Styrelseledamöterna har därmed stort inflytande över både KMS och KMH:s verksamheter, och det är deras uppdrag att representera och driva KMS medlemmars intressen.

Styrelsen består av presidiet samt representanter för KMH:s olika institutioner. I dagsläget (uppdaterat 2019-08) har KK tre representanter (två för KMH och en för Edsberg), MPS två representanter och Jz två representanter, medan FM, KDM och MoM har en representant var. Det är viktigt att alla institutioner är fullgott representerade i styrelsen, eftersom många frågor är särskilt relevanta för studenterna på en viss institution.

En styrelseledamot skall närvara på styrelsens möten, vilka äger rum varje eller varannan vecka. Mötestiderna anpassas så att så många som möjligt kan närvara. Inför mötet skall alla deltagare ha läst igenom de handlingar som skickas ut inför mötet. Kan en inte närvara på ett styrelsemöte skall en anmäla det till sekreteraren. Till dess att årsmötet har beviljat ansvarsfrihet för avgående styrelse är en som styrelseledamot juridiskt ansvarig inför årsmötet för de beslut styrelsen fattat under ens mandatperiod. Ledamöterna i styrelsen får ett arvode på 3 000 kr vardera per termin.

Valberedning

Valberedningen har till uppdrag att föreslå lämpliga kandidater till KMS förtroendeuppdrag inför Årsmötet och Medlemsmötet. Syftet med detta är att underlätta valförfarandet samt att ge alla kårmedlemmar likvärdiga möjligheter att kandidera till uppdrag.

Valberedningen bör bestå av 2-4 personer som delar på arbetet. Dessa personer bör ha god inblick i KMS verksamhet och goda kontakter inom kåren. Det är dock högst olämpligt för kårstyrelseledamöter att även sitta i valberedningen. Helst ska valberedningen vara så åtskild från resten av KMS verksamhet som möjligt.

Valberedningens arbete är främst koncentrerat till tiden inför Årsmöten. Ibland förekommer även beredning av fyllnadsval under terminerna. Hittar valberedningen ingen kandidat till ett uppdrag lämnas frågan över till Årsmötet. Valberedningen är arvoderade med 1000 kr per årsmöte.

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är KMH:s högsta beslutande organ och har ett stort inflytande över verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation.

Högskolestyrelsen ger bl.a. planeringsramar, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor.

Högskolestyrelsens sammansättning bestäms delvis av Högskoleförordningen. I dagsläget (2019-08) består den av åtta ledamöter utsedda av regeringen, däribland ordförande och vice ordförande, en sekreterare, KMH:s rektor, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter. Enligt KMS stadgar ska två av studentrepresentanterna vara KMS nuvarande respektive föregående ordförande. Att vara studentrepresentant i Högskolestyrelsen är ett av de tyngsta förtroendeuppdragen i KMS, och representanterna bör därför ha god insikt i både KMS och KMH:s verksamheter och bör ha haft tidigare uppdrag inom KMS. Högskolestyrelsen har även ett arbetsutskott där ordförande för kåren agerar som studentrepresentant.

Som studentrepresentant i Högskolestyrelsen skall en närvara på styrelsens möten. En ska innan mötet ha satt sig in i de ärenden som ska tas upp, läst igenom den ibland stora mängden handlingar som skickas ut i samband med kallelsen samt diskuterat igenom aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. Högskolestyrelsen sammanträder 3 gånger per termin. Kan en inte närvara på ett möte skall en anmäla det till Högskolestyrelsens sekreterare. En måste dock ha giltigt förfall, t.ex. sjukdom, anhörigs dödsfall el.dyl. Arvodet för studentrepresentanterna är 17 000 kr per läsår.

Utbildnings- och Forskningsnämnden (UFN)

UFN har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i utbildning och forskning. Nämnden beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärlig och vetenskaplig forskning vid KMH, vilket bl.a. inkluderar beslutande av kurs- och utbildningsplaner, utvärderingar av utbildningarnas kvalitet etc. Frågor av detta slag ska enligt Högskoleförordningen fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. UFN får stöd i sitt arbete av Utbildnings- och Forskningsavdelningen (UFA).

UFN består i dagsläget (2019-08) av lärarrepresentanter, däribland ordförande, vice ordförande och fyra övriga lärare, en sekreterare, samt två studentrepresentanter. Eftersom UFN är ett av de främsta organen för kontroll av innehållet och kvaliteten hos KMH:s utbildningar är det viktigt att studentrepresentanterna har god insikt i KMH:s och KMS verksamheter. Det är önskvärt att representanten haft tidigare förtroendeuppdrag inom KMS.

Som studentrepresentant skall en närvara på UFN:s sammanträden. Innan mötet skall en ha satt sig in i de frågor som ska diskuteras, läst igenom den ibland stora mängd handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat igenom aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. Eftersom det är ett tungt uppdrag som kan vara svårt att sätta sig in i som student erbjuder både UFA och KMS presidium extra mycket stöd till studentrepresentanterna i nämnden. Nämnden sammanträder 3 gånger per termin. Vid förhinder skall en anmäla detta till nämndens sekreterare och KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 1 000 kr per sammanträde och 155kr/h för studentrepresentant i utskott.

Centrala Samverkansgruppen (CSG)

CSG svarar för informations- och förhandlingsskyldighet gentemot lärarfacken i övergripande frågor, bl.a. mål, ekonomi, organisation och utveckling etc. Frågor av individuell karaktär behandlas inte. CSG utgör därmed en viktig källa för information och samordning mellan KMH:s ledning, kollegium och studenter.

CSG består i dagsläget (2019-08) av representanter för arbetsgivaren, alltså rektor, personalchef, högskoledirektör och personalhandläggare, representanter för de fyra fackförbunden OFR-ST, OFR-Lärarförbundet, SACO-S och SEKO, samt två studentrepresentanter. Studentrepresentanterna bör ha god inblick i KMH:s och KMS verksamheter, då CSG utgör en viktig informationslänk.

Som studentrepresentant skall en närvara på CSG:s sammanträden. Innan möten skall en ha satt sig in i de frågor som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med den andra studentrepresentanten. CSG sammanträder 3-4 gånger per termin. Vid förhinder skall en meddela CSG:s sekreterare samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanter är 155 kr/tim.

Lärarförslagsnämnden (LFN)

LFN bereder ärenden rörande anställningar och befordringar av professorer och lektorer. Nämndens beredning ska utmynna i förslag till rektor, som fattar beslut om anställningen. Nämndens främsta syfte är att säkerställa att alla sökande får en rättvis prövning som följer KMH:s anställningsordning, vilket innebär att ansökningarna skall bedömas av sakkunniga personer, att jävsituationer undviks, samt att personen i fråga bedöms på de kriterier som anges i tjänstens utlysning.

LFN består i dagsläget (2019-08) av en ordförande respektive vice ordförande från kollegiet, en sekreterare från förvaltningen, två ytterligare lärarrepresentanter samt en studentrepresentant. Rollen som ledamot i LFN är viktig för att säkerställa kvaliteten och rättssäkerheten i KMH:s anställningsförfaranden. Arbetsbördan är dock inte särskilt stor.

Som studentrepresentant skall en närvara på nämndens sammanträden. Innan möten skall en ha satt sig in i de ärenden som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. LFN sammanträder vanligtvis en gång per månad. Vid förhinder skall en meddela nämndens sekreterare samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 155 kr/h.

Arbetsmiljökommittén (AMK) och studentskyddsombud

AMK har till uppgift att delta i planering av arbetsmiljöarbetet, följa utveckling i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. Mer konkret innebär det att en hanterar frågor kring företagshälsovård, handlingsplaner för arbetsmiljö, planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation, upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten vid KMH samt studenthälsovård.

AMK består i dagsläget (2019-08) av rektor, personalhandläggare, två huvudskyddsombud, en facklig representant, samt två studentrepresentanter.

Som studentrepresentant skall en närvara på AMK:s sammanträden. Innan möten skall en ha satt sig in i de ärenden som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. AMK sammanträder 3 gånger per termin. Vid förhinder skall en meddela AMK:s sekreterare samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 155 kr/h.

Det är önskvärt att de båda studentrepresentanterna i AMK även är studentskyddsombud, eftersom det ger en möjlighet att lyfta vanliga klagomål från studenter. Som studentskyddsombud är en kontaktperson för studenter som t.ex. blivit illa behandlade av en lärare, upplevt en bristande arbetsmiljö etc. Detta ansvar delar en med KMS presidium.

Jämlikhetsgruppen

Jämlikhetsgruppen arbetar med jämlikhet och värdegrund vid KMH. Gruppen planerar utbildning och aktiviteter kring detta för både personal och studenter, bl.a. jämnställdhetsdagar, enkätundersökningar etc. I samband med sådana aktiviteter kan gruppens arbete intensifieras.

Gruppen består i dagsläget (2019-08) av rektor, personalhandläggare, personalchef, chefen för studieadministrativa avdelningen, chefen för Samverkansavdelningen, två fackliga representanter samt två studentrepresentanter. Gruppens sammansättning varierar dock mer än i KMH:s övriga organ.

Som studentrepresentant i jämlikhetsgruppen skall en närvara på gruppens möten. Innan möten skall en ha satt sig in i de ärenden som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med den andra studentrepresentanten. Gruppen sammanträder 3-4 gånger per termin. Vid förhinder skall en meddela mötessekreteraren samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 155 kr/tim.

Krisgruppen

Krisgruppen hanterar eventuella krissituationer vid KMH. Den sammanträder även en gång per år för att uppdatera rutiner etc. KMS ska utse en representant och en suppleant till gruppen. Det är lämpligt om dessa är samma personer som KMS ordförande respektive vice ordförande. Arvodet är 155 kr/h.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden beslutar om disciplinära åtgärder mot studenter, t.ex. i händelse av fusk, plagiat, trakasserier etc. Nämndens sammansättning, ärendenas handläggning m.m. är givna i högskoleförordningen.

Nämnden består i dagsläget (2019-08) av rektor med prorektor som suppleant, samt mötessekreterare, lärarrepresentant, lagfaren ledamot samt två studentrepresentanter, alla med suppleanter. Studentrepresentanterna bör utgöras av kårens presidium eller andra kårstyrelseledamöter.

Som studentrepresentant skall en närvara på nämndens möten. Nämnden sammanträder endast då det finns aktuella fall, vilket sker mycket sällan. Arvodet för studentrepresentanter är 155 kr/tim.

Lista över förkortningar:

AMK: Arbetsmiljökommittén

CSG: Centrala samverkansgruppen

FM: Institutionen för folkmusik

Jz: Institutionen för Jazzmusik

KDM: Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

KK: Institutionen för klassisk musik

KMH: Kungl. Musikhögskolan

KMS: Kungl. Musikhögskolans Studentkår

LFN: Lärarförslagsnämnden

MoM: Institutionen för musik- och medieproduktion

MPS: Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

SAD: Studieadministrativa avdelningen

SAM: Samverkansavdelningen

UFA: Utbildnings- och forskningsavdelningen

UFN: Utbildnings- och forskningsnämnden