Uppdragsbeskrivningar

Här följer en lista på olika studentrepresentationer.

KMS STUDENTREPRESENTANTER

Presidiet

Utgörs av Ordförande, Vice ordförande och Sekreterare. Se separata arbetsbeskrivningar.

(För lista över förkortningar, se längst ned.)

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är KMS tredje högsta beslutande organ, underordnade årsmötet och medlemsmötet. I styrelsen fattas många olika sorters beslut, exempelvis kring ekonomiska frågor, planering av studiesociala evenemang, frågor om jämlikhetsarbetet, frågor som rör studentrepresentanterna i KMH:s organ etc. Styrelseledamöterna har därmed stort inflytande över både KMS och KMH:s verksamheter, och det är deras uppdrag att representera och driva KMS medlemmars intressen.

Styrelsen består av presidiet samt representanter för KMH:s olika institutioner. I dagsläget (uppdaterat 2017-05) har KK tre representanter (en för Klassisk kandidat, en för Edsberg och en för Kyrkomusik / Tidig musik), MPS två representanter och Jz två representanter, medan FM, KDM och MoM har en representant var. Det är viktigt att alla institutioner är fullgott representerade i styrelsen, eftersom många frågor är särskilt relevanta för studenterna på en viss institution.

En styrelseledamot skall närvara på styrelsens möten, vilka äger rum varje eller varannan vecka. Mötestiderna anpassas så att så många som möjligt kan närvara. Inför mötet skall alla deltagare ha läst igenom de handlingar som skickas ut inför mötet. Kan en inte närvara på ett styrelsemöte skall en anmäla det till sekreteraren. Till dess att årsmötet har beviljat ansvarsfrihet för avgående styrelse är en som styrelseledamot juridiskt ansvarig inför årsmötet för de beslut styrelsen fattat under ens mandatperiod. Ledamöterna i styrelsen får ett arvode på 3 000 kr vardera per termin.

Valberedning

Valberedningen har till uppdrag att föreslå lämpliga kandidater till KMS förtroendeuppdrag inför Årsmötet och Medlemsmötet. Syftet med detta är att underlätta valförfarandet samt att ge alla kårmedlemmar likvärdiga möjligheter att kandidera till uppdrag.

Valberedningen bör bestå av 2-3 personer som delar på arbetet. Dessa personer bör ha god inblick i KMS verksamhet och goda kontakter inom kåren. Det är dock högst olämpligt för kårstyrelseledamöter att även sitta i valberedningen. Helst ska valberedningen vara så åtskild från resten av KMS verksamhet som möjligt.

Valberedningens arbete är främst koncentrerat till tiden inför Årsmöten. Ibland förekommer även beredning av fyllnadsval under terminerna. Hittar valberedningen ingen kandidat till ett uppdrag lämnas frågan över till Årsmötet. Valberedningen är arvoderade med 1000 kr per årsmöte.

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är KMH:s högsta beslutande organ och har ett stort inflytande över verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation.

Högskolestyrelsen ger bl.a. planeringsramar, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor.

Högskolestyrelsens sammansättning bestäms delvis av Högskoleförordningen. I dagsläget (2017-05) består den av KMH:s rektor, en sekreterare, åtta regeringsutsedda ledamöter, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter. Enligt KMS stadgar ska två av studentrepresentanterna vara KMS nuvarande respektive föregående ordförande. Att vara studentrepresentant i Högskolestyrelsen är ett av de tyngsta förtroendeuppdragen i KMS, och representanterna bör därför ha god insikt i både KMS och KMH:s verksamheter och bör ha haft tidigare uppdrag inom KMS.

Som studentrepresentant i Högskolestyrelsen skall en närvara på styrelsens möten. En ska innan mötet ha satt sig in i de ärenden som ska tas upp, läst igenom den ibland stora mängden handlingar som skickas ut i samband med kallelsen samt diskuterat igenom aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. Högskolestyrelsen sammanträder 3 gånger per termin. Kan en inte närvara på ett möte skall en anmäla det till Högskolestyrelsens sekreterare. En måste dock ha giltigt förfall, t.ex. sjukdom, anhörigs dödsfall el.dyl. Arvodet för studentrepresentanterna är 17 000 kr per läsår.

Direktionen

Direktionen är rådgivande till rektor och bistår rektor i ledningen av KMH:s utbildning, forskning och konstnärliga utvecklingsarbete. Direktionen behandlar bl.a. frågor som gäller viktiga beslutsförslag som skall föreläggas Högskolestyrelsen, viktiga riktlinjer och interna föreskrifter, ekonomiska ramar och utbildningsuppdrag för institutionerna etc. Utöver detta förmedlas mycket information mellan KMH:s ledning och institutionerna via direktionen, och direktionen är ett bra ställe att ta upp institutionsgemensamma frågor.

Direktionen består av rektor, prorektor/-er, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, förvaltningschefen, prefekterna samt tre studentrepresentanter. Studentrepresentanterna bör ha god inblick i KMH:s och KMS verksamheter, då det är en av kårens viktigaste kanaler för att ta upp studentärenden. Då direktionen behandlar ärenden som ska tas upp till Högskolestyrelsen bör minst en representant vara gemensam för Högskolestyrelsen och direktionen. Enligt KMS stadgar måste minst en studentrepresentant i direktionen även vara kårstyrelseledamot.

Som studentrepresentant i direktionen skall en närvara på direktionsmötena. En skall innan mötet ha satt sig in i de ärenden som ska tas upp, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat igenom aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. Direktionen sammanträder 3 gånger per termin inför Högskolestyrelsens möten. Vid förhinder skall en anmäla detta till direktionens sekreterare och KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanter i direktionen är 1 000 kr per sammanträde.

Utbildnings- och Forskningsnämnden (UFN)

UFN har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i utbildning och forskning. Nämnden beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärlig och vetenskaplig forskning vid KMH, vilket bl.a. inkluderar beslutande av kurs- och utbildningsplaner, utvärderingar av utbildningarnas kvalitet etc. Frågor av detta slag ska enligt Högskoleförordningen fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. UFN får stöd i sitt arbete av Utbildnings- och Forskningsavdelningen (UFA).

UFN består i dagsläget (2017-05) av en ordförande, vice ordförande respektive sekreterare, fyra ledamöter från lärarkollegiet samt tre studentrepresentanter. Eftersom UFN är ett av de främsta organen för kontroll av innehållet och kvaliteten hos KMH:s utbildningar är det viktigt att studentrepresentanterna har god insikt i KMH:s och KMS verksamheter. Det är önskvärt att representanten haft tidigare förtroendeuppdrag inom KMS.

Som studentrepresentant skall en närvara på UFN:s sammanträden. Innan mötet skall en ha satt sig in i de frågor som ska diskuteras, läst igenom den ibland stora mängd handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat igenom aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. Eftersom det är ett tungt uppdrag som kan vara svårt att sätta sig in i som student erbjuder både UFA och KMS presidium extra mycket stöd till studentrepresentanterna i nämnden. Nämnden sammanträder 3 gånger per termin. Vid förhinder skall en anmäla detta till nämndens sekreterare och KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 1 000 kr per sammanträde och 155kr/h för studentrepresentant i utskott.

Centrala Samverkansgruppen (CSG)

CSG svarar för informations- och förhandlingsskyldighet gentemot lärarfacken i övergripande frågor, bl.a. mål, ekonomi, organisation och utveckling etc. Frågor av individuell karaktär behandlas inte. CSG utgör därmed en viktig källa för information och samordning mellan KMH:s ledning, kollegium och studenter.

CSG består i dagsläget (2016-07-28) av rektor, förvaltningschef, personalchef, representanter för de fyra fackförbunden SACO-S, ST-ATF, Lärarförbundet och SEKO, samt två studentrepresentanter. Studentrepresentanterna bör ha god inblick i KMH:s och KMS verksamheter, då CSG utgör en viktig informationslänk.

Som studentrepresentant skall en närvara på CSG:s sammanträden. Innan möten skall en ha satt sig in i de frågor som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med den andra studentrepresentanten. CSG sammanträder 3-4 gånger per termin. Vid förhinder skall en meddela CSG:s sekreterare samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanter är 155 kr/tim.

Lärarförslagsnämnden (LFN)

LFN bereder ärenden rörande anställningar och befordringar av professorer och lektorer. Nämndens beredning ska utmynna i förslag till rektor, som fattar beslut om anställningen. Nämndens främsta syfte är att säkerställa att alla sökande får en rättvis prövning som följer KMH:s anställningsordning, vilket innebär att ansökningarna skall bedömas av sakkunniga personer, att jävsituationer undviks, samt att personen i fråga bedöms på de kriterier som anges i tjänstens utlysning.

LFN består i dagsläget (2017-05) av en ordförande respektive vice ordförande från kollegiet, en sekreterare från förvaltningen, två ytterligare lärarrepresentanter samt en studentrepresentant och en suppleant. Rollen som ledamot i LFN är viktig för att säkerställa kvaliteten och rättssäkerheten i KMH:s anställningsförfaranden. Arbetsbördan är dock inte särskilt stor.

Som studentrepresentant skall en närvara på nämndens sammanträden. Innan möten skall en ha satt sig in i de ärenden som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. LFN sammanträder vanligtvis en gång per månad. Vid förhinder skall en meddela nämndens sekreterare samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 155 kr/h.

Arbetsmiljökommittén (AMK) och studentskyddsombud

AMK har till uppgift att delta i planering av arbetsmiljöarbetet, följa utveckling i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. Mer konkret innebär det att en hanterar frågor kring företagshälsovård, handlingsplaner för arbetsmiljö, planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation, upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten vid KMH samt studenthälsovård.

AMK består i dagsläget (2017-05) av förvaltningschef, 2 huvudskyddsombud, sekreterare, 2 fackliga representanter, personalhandläggare, chef för studieadministrativa avdelningen samt 2 studentrepresentanter.

Som studentrepresentant skall en närvara på AMK:s sammanträden. Innan möten skall en ha satt sig in i de ärenden som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. AMK sammanträder 3 gånger per termin. Vid förhinder skall en meddela AMK:s sekreterare samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 155 kr/h.

Det är önskvärt att de båda studentrepresentanterna i AMK även är studentskyddsombud, eftersom det ger en möjlighet att lyfta vanliga klagomål från studenter. Som studentskyddsombud är en kontaktperson för studenter som t.ex. blivit illa behandlade av en lärare, upplevt en bristande arbetsmiljö etc. Detta ansvar delar en med KMS presidium.

Jämlikhetsgruppen

Jämlikhetsgruppen arbetar med jämlikhet och värdegrund vid KMH. Gruppen planerar utbildning och aktiviteter kring detta för både personal och studenter, bl.a. jämnställdhetsdagar, enkätundersökningar etc. I samband med sådana aktiviteter kan gruppens arbete intensifieras.

Gruppen består i dagsläget (2017-05) av rektor, mötessekreterare, personalhandläggare, chefen för studieadministrativa avdelningen, två fackliga representanter samt två studentrepresentanter. Gruppens sammansättning varierar dock mer än i KMH:s övriga organ.

Som studentrepresentant i jämlikhetsgruppen skall en närvara på gruppens möten. Innan möten skall en ha satt sig in i de ärenden som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med den andra studentrepresentanten. Gruppen sammanträder 3-4 gånger per termin. Vid förhinder skall en meddela mötessekreteraren samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 155 kr/tim.

Krisgruppen

Krisgruppen hanterar eventuella krissituationer vid KMH. Den sammanträder även en gång per år för att uppdatera rutiner etc. KMS ska utse en representant och en suppleant till gruppen. Det är lämpligt om dessa är samma personer som KMS ordförande respektive vice ordförande. Arvodet är 155 kr/h.

Byggnadsdelegationen

– Byggnadsdelegationen sammanträder inte längre –

Beredde förslag till styrelsebeslut avseende geografisk lokalisering, lokalprogram, investeringsnivå och hyresnivå som rörde lokalförsörjningen.

Resursdelegationen

– Resursdelegationen sammanträder inte längre –

Resursdelegationen hade till uppgift att verka för att få stöd för inredning, utrustning och verksamhet i KMH:s nya byggnad.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden beslutar om disciplinära åtgärder mot studenter, t.ex. i händelse av fusk, plagiat, trakasserier etc. Nämndens sammansättning, ärendenas handläggning m.m. är givna i högskoleförordningen.

Nämnden består i dagsläget (2017-05) av rektor, prorektor, mötessekreterare, lärarrepresentant med suppleant, rådman med suppleant samt två studentrepresentanter med suppleanter. Studentrepresentanterna bör utgöras av kårens presidium eller andra kårstyrelseledamöter.

Som studentrepresentant skall en närvara på nämndens möten. Nämnden sammanträder endast då det finns aktuella fall, vilket sker mycket sällan. Arvodet för studentrepresentanter är 155 kr/tim.


Lista över förkortningar:

AMK: Arbetsmiljökommittén
CSG
: Centrala samverkansgruppen
FM:
Institutionen för folkmusik
Jz:
Institutionen för Jazzmusik
KDM:
Institutionen för komposition, dirigering och musikteori
KK:
Institutionen för klassisk musik
KMH:
Kungl. Musikhögskolan
KMS
: Kungl. Musikhögskolans Studentkår
LFN:
Lärarförslagsnämnden
MoM:
Institutionen för musik- och medieproduktion
MPS
: Institutionen för musik, pedagogik och samhälle
UFN: Utbildnings- och forskningsnämnden

Annonser