Studentrepresentant till högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är KMH:s högsta beslutande organ och har ett stort inflytande över verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation. Högskolestyrelsen ger bl.a. planeringsramar, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor. Högskolestyrelsens sammansättning bestäms delvis av Högskoleförordningen. I dagsläget (2016-07-28) består den av … Fortsätt läsa Studentrepresentant till högskolestyrelsen

Ordförande och vice-

KMS Ordförande är den tyngsta posten inom KMS och har ansvarar för den löpande verksamheten. Detta innefattar bl.a. att leda det interna arbetet, planera verksamhetens riktning och ansvara för att studentrepresentationen fungerar. Detta ställer höga krav på ordförandens organisatoriska förmåga och inblick i KMS och KMH:s verksamheter. Vice ordförande stöttar ordföranden i sitt arbete, och … Fortsätt läsa Ordförande och vice-

Sekreterare

Sekreterarens främsta arbetsuppgifter är att föra protokoll på styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten samt sköta vissa administrativa uppgifter inom kåren. Sekreteraren är även en del av presidiet, och har därmed stort inflytande över KMS verksamhet i stort, tillsammans med ordförande och vice dito. I dagsläget är KMS sekreterare anställd på 10 %, men detta går att omförhandla … Fortsätt läsa Sekreterare

Valberedning

Valberedningen har till uppdrag att föreslå lämpliga kandidater till KMS förtroendeuppdrag inför Årsmötet och Medlemsmötet. Syftet med detta är att underlätta valförfarandet samt att ge alla kårmedlemmar likvärdiga möjligheter att kandidera till uppdrag. Valberedningen bör bestå av en person från varje institution som delar på arbetet. Dessa personer bör ha god inblick i KMS verksamhet och … Fortsätt läsa Valberedning

Internrevisor

Efter varje avslutat verksamhetsår ska en intern (kårmedlem) och en extern (auktoriserad revisor) revisor gå igenom handlingarna från föregående år och kontrollera att allt har gått rätt till. Revisorerna skriver därefter gemensamt en revisionsberättelse, där de redogör för eventuella oangelägenheter från året. Utifrån detta fattar sedan efterföljande årsmöte ett beslut om huruvida man ska bevilja … Fortsätt läsa Internrevisor

Ledamöter till Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är KMS tredje högsta beslutande organ, endast underordnat årsmötet och medlemsmötet. I styrelsen fattas många olika sorters beslut, exempelvis kring ekonomiska frågor, planering av studiesociala evenemang, frågor om jämlikhetsarbetet, frågor som rör studentrepresentanterna i KMH:s organ etc. Styrelseledamöterna har därmed stort inflytande över både KMS och KMH:s verksamheter, och det är deras uppdrag att representera och … Fortsätt läsa Ledamöter till Kårstyrelsen

Studentrepresentanter till andra arbetsgrupper

KMS har förutom de större utskotten även studentrepresentanter i mindre och/eller tillfälliga utskott. Önskas information om dessa, vänligen använd formuläret nedan. De tillfälliga arbetsgrupperna är i nuläget: Översynsgrupp för lärarutbildningen Översynsgrupp för KMH:s samlade utbildningsutbud Referensgrupp för kursvärderingar Utvärderingsgrupp för kursguider Organisationsutvecklingskommittén KK Ledningsgrupp Rektorsföredragning

Studentrepresentant till Centrala Samverkansgruppen (CSG)

CSG svarar för informations- och förhandlingsskyldighet gentemot lärarfacken i övergripande frågor, bl.a. mål, ekonomi, organisation och utveckling etc. Frågor av individuell karaktär behandlas inte. CSG utgör därmed en viktig källa för information och samordning mellan KMH:s ledning, kollegium och studenter. CSG består i dagsläget (2016-07-28) av rektor, förvaltningschef, personalchef, representanter för de fyra fackförbunden SACO-S, … Fortsätt läsa Studentrepresentant till Centrala Samverkansgruppen (CSG)