Rapport från Högskolestyrelsens möte 2 september

Här kommer studentkårens rapport från högskolestyrelsens sammanträde 2 september.

Mötet fokuserade på organisationsutvecklingen och det är det jag kommer att rapportera om.

Efter diskussioner i smågrupper under torsdagen så lade presidiet fram ett förslag utifrån rektors föredragning. Det gick ut på att rektor får i uppdrag att fortsätta arbetet med organisationsutveckling utifrån de 11 principerna som Projektgruppen för organisationsutveckling på KMH har tagit fram samt att man ska gå mot en organisation med 2-3 institutioner.

Kåren lade utifrån detta ett motförslag (bifogat) som går ut på att man utgår från de 11 principerna, som har vunnit stöd i verksamheten och hos remissinstanserna, men väntar med att förändra institutionernas uppdelning. Studentkåren tycker att skyddet för studenterna är för svagt och på många institutioner krävs det nya kursplaner för att kunna garantera studenternas utbildning . Vi är rädda för att omorganisationen kommer skapa förvirring och att det kan skada utbildningen, vilket är oacceptabelt för studentkåren. Vi upplever inte att vi har några garantier för att detta inte ska hända. Därför är vi kritiska till att man går vidare med processen utan att skriva nya kursplaner. Vi tror också att det skulle gagna studenterna i stort om nya kursplaner skrivs.

Studentkåren tycker också att det är för tidigt att besluta om en ny organisation eftersom vi inte tycker att en förändring av institutionsindelningen är tillräckligt utredd, samt den massiva kritiken från flera av remissinstanserna.
Vi är också oroliga över att UFN som ansvarar för kvaliteten på skolan valt att inte svara på remissen, som en markering mot den undermåliga processen och utredningen.

Därför föreslog vi en alternativ tidsplan vars syfte var att bevara allt som är bra i nuvarande organisation, säkra upp det i kursplaner och ta med det i en ny organisation.

Vårt förslag ställdes mot presidiets förslag och vårt förslag förlorade till förmån för presidiets förslag.

Beslutsprocessen ser nu ut som följande:

12 oktober ses Högskolestyrelsen för ett extra-insatt möte och ska se över Rektors förslag om hur arbetet med omorganisationen kan genomföras, samt tillsätta en grupp för detta

9 november ska Högskolestyrelsen ta ett beslut om den då föreslagna omorganisationen ska genomföras eller ej.

Jämställdhetsföreläsning

Kåren och Normkritiska Gruppen har bjudit in Make Equal och vill bjuda in alla studenter till föreläsningpå  onsdag den 24 augusti 16.00 – 17.30 i Kungasalen.

Musikbranschen genomsyras på många sätt av ojämställdhet – i allt från kulturskolor och festivalscener till musikhistoria och utbildning. Könsstereotypa instrumentval, ojämn representation, sexistiska stereotyper och så vidare. 

På skolor och universitet ska alla kunna delta på likvärdiga villkor, men hur kan vi i dagens utbildning lägga en grund som utmanar de rådande normerna i musikbranschen?
Kristina Wicksell från jämlikhetsstiftelsen Make Equal föreläser om vad som idag görs och vad som kan göras för att förändra på alla plan.
http://makeequal.se

Varmt välkomna!

 

Läs mer

Kårens remissvar till Organisationsutveckling inom KMH

Hej!

Här är Kårens remissvar till Organisationsutveckling inom KMH. Du kan följa utvecklingen i frågan via taggen #OrgUtv här på vår sida.
Remissvaret är skrivet av en arbetsgrupp och skickades in tidigare i sommar.

KMS remissvar organisationsutveckling inom KMH

Jag kommer återkomma med fler uppdateringar i denna fråga under veckorna fram till Högskolestyrelsens möte 1-2 september.
Jag vill också kalla till ett extra medlemsmöte 29 augusti kl. 17.00 där vi diskuterar vad studentrepresentanterna i högskolestyrelsen ska ta med sig till mötet.

// Ordf.